Algemene Voorwaarden Groothandel

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN GARANTIEVOORWAARDEN VAN GROOTHANDEL B2B.INTERIORSCENT.NL

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

  • Gebruiker: groothandel.dm-retail.com (de gebruiker van de algemene voorwaarden).
  • Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen groothandel.dm-retail.com en koper.

Artikel 1: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door groothandel.dm-retail.com welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van groothandel.dm-retail.com en wederpartij.

2.2. Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door groothandel.dm-retail.com gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover groothandel.dm-retail.com deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

2.4. Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.

2.5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en groothandel.dm-retail.com met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen door of namens groothandel.dm-retail.com op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

3.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van groothandel.dm-retail.com, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

3.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door groothandel.dm-retail.com te zijn aanvaard indien en zodra groothandel.dm-retail.com dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.5 Aanbiedingen en/of offertes van groothandel.dm-retail.com gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

3.6 Wederpartij heeft een aanbod van groothandel.dm-retail.com aanvaard (lees koopovereenkomst gesloten) indien hij op de website van groothandel.dm-retail.com zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.

3.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt groothandel.dm-retail.com een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. B2B.interiorscent.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering afleveradres Nederland.

5.1. Levering geschiedt af magazijn van gebruiker tenzij anders aangegeven.

5.2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

5.4. Indien de zaken worden bezorgd is groothandel.dm-retail.com gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5.5. Indien groothandel.dm-retail.com gegevens nodig heeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan groothandel.dm-retail.com ter beschikking heeft gesteld.

5.6. Indien groothandel.dm-retail.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper groothandel.dm-retail.com schriftelijk in gebreke te stellen.

5.7. groothandel.dm-retail.com is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. groothandel.dm-retail.com is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6: Onderzoek, reclames

6.1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met het geen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

6.2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan

groothandel.dm-retail.com te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken nadat ze zijn ontdekt, dan wel in alle redelijkheid hadden kunnen worden ontdekt, te worden gemeld.

7.3. Indien n.a.v. het vorige lid niet tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dit met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 7: Prijs

7.1 groothandel.dm-retail.com hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.

Artikel 8. Betaling

8.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.

8.2. Onverminderd overigens aan groothandel.dm-retail.com toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover groothandel.dm-retail.com van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

8.3. groothandel.dm-retail.com is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de “Staffel Kantonrechters” Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

Artikel 9: Garantie

9.1. groothandel.dm-retail.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9.2. Indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland geldt de onder 1. genoemde garantie niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal groothandel.dm-retail.com de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, naar keuze van groothandel.dm-retail.com, vervangen. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de eigendom van de vervangen zaak aan groothandel.dm-retail.com te verschaffen.

9.5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van groothandel.dm-retail.com, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

9.6. Indien de door groothandel.dm-retail.com verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

9.7.Transportschade dient direct bij of na het uitpakken te worden genoteerd en aan ons te worden doorgegeven. U kunt geen aanspraak maken op een garantieclaim op een later moment

10. Bedenktijd en ontbinding

10.1 Wij nemen goederen enkel retour indien ongeopend en in de originele verpakking en indien dat binnen 30 dagen geschied. Bij het retourneren of omruilen van producten kan tot 20% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht met een minimumbedrag van tenminste de verzendkosten.

10.2 Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

10.3 Bij het terugzenden van (een deel van) de bestelling, zal het bedrag van de verzend- en afhandelingskosten kosten niet worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Indien door groothandel.dm-retail.com geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van groothandel.dm-retail.com jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

11.2. Aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door het installeren van de geleverde zaken niet conform de instructies van de betreffende fabrikant(-en) is uitgesloten. Indien groothandel.dm-retail.com aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

11.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;-
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van B2B.interiorscent.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan B2B.interiorscent.nl toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4. groothandel.dm-retail.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van groothandel.dm-retail.com of zijn ondergeschikten.

Artikel 12: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13: Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop groothandel.dm-retail.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor groothandel.dm-retail.com niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van groothandel.dm-retail.com worden daaronder begrepen.

13.3. groothandel.dm-retail.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat groothandel.dm-retail.com zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5. Voor zover groothandel.dm-retail.com ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is groothandel.dm-retail.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13.6. Onder overmacht wordt begrepen toerekenbare tekortkomingen tegenover gebruiker, veroorzaakt door derden, waaronder dienstverleners van de gebruiker.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt groothandel.dm-retail.com zich de rechten en bevoegdheden voor die groothandel.dm-retail.com toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2. Alle door groothandel.dm-retail.com eventueel verstrekte stukken, zoals afbeeldingen, (elektronische) bestanden, folders,  enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van groothandel.dm-retail.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.5. groothandel.dm-retail.com behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, groothandel.dm-retail.com gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Geschillen

16.1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de gebruiker, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.2. De rechter in de vestigingsplaats van groothandel.dm-retail.com is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

18.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

18.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De waardering van b2b.interiorscent.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 295 reviews.